მთავარი სერვისები

კონსულტაციის დაგეგმვა

საბუღალტრო მომსახურეობა
საბუღალტრო მომსახურეობა

Ecovis Georgia გთავაზობთ საბუღალტრო აღრიცხვის აუთსორსინგს, რომელიც  უზრუნველყოფს კომპანიის ბუღალტრული აღრიცხვის ეფექტურობას და შესაბამისობას აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებისა და ადგილობრივ  საკანონმდებლო მოთხოვნებთან. მომსახურების შემოთავაზებული პაკეტებია:

ბუღალტრული აღრიცხვის მართვა კომპანიაში/ მთავარი ბუღალტერი

კომპანიის ბიზნეს ოპერაციებზე მორგებული და კომპანიის სააღრიცხვო პოლიტიკის შესაბამისი სააღრიცხვო სისტემის ფორმირებას და მართვას;

ბუღალტრული დეპარტამენტის წევრებისათვის ფუნქცია - მოვალეობების განაწილებას, დავალების დელეგირებას, ინსტრუქტაჟს და შესრულების მონიტორინგს;

ზედამხედველობას ბიზნესოპერაციების დროულ, ზუსტ და სრულ ასახვაზე ბუღალტრულ აღრიცხვაში;

კომპანიის სააღრიცხვო დოკუმენტაციის სისრულის უზრუნველყოფას და კონტროლს;

მიმდინარე ყოველთვიური და ყოველწლიური საგადასახადო დეკლარაციების მომზადებისა და წარდგენის კონტროლს;

მმართველი მენეჯმენტისათვის ფინანსური ხასიათის რეპორტების და სხვა ტიპის ანგარიშგების მომზადებას შეთანხმებული ფორმითა და პერიოდულობით

დამკვეთი კომპანიის ხელმძღვანელობის პერიოდულ ინფორმირებას არსებითი რისკის შემცველ პრობლემურ საკითხებზე.

სრული საბუღალტრო მომსახურება

კომპანიის ბიზნეს ოპერაციებზე მორგებული და კომპანიის სააღრიცხვო პოლიტიკის შესაბამისი სააღრიცხვო სისტემის ფორმირებას და მართვას;

ბუღალტრული ოპერაციების შეტანას სააღრიცხვო სისტემაში პირველად დოკუმენტებზე დაყრდნობით;

კომპანიის სააღრიცხვო დოკუმენტაციის სისრულის კონტროლს;

მიმდინარე ყოველთვიური და ყოველწლიური საგადასახადო დეკლარაციების მომზადებას და წარდგენას;

მმართველი მენეჯმენტისათვის ფინანსური ხასიათის რეპორტების და სხვა ტიპის ანგარიშგების მომზადებას შეთანხმებული ფორმითა და პერიოდულობით;

დამკვეთი კომპანიის ხელმძღვანელობის პერიოდულ ინფორმირებას არსებითი რისკის შემცველ პრობლემურ საკითხებზე.

ბუღალტრული მონაცემების დამუშავება

სასურველი პერიოდის სააღრიცხვო დოკუმენტაციის დამუშავება მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე;

პირველადი დოკუმენტების სასურველ პროგრამულ უზრუნველყოფაში შეტანა;

შეტანილი მონაცემების ანალიზი და პრობლემური თემების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;

საჭიროების შემთხვევაში საგადასახადო აუდიტთან თანამშრომლობა საგადასახადო შემოწმების პროცესში.
პასუხისმგებელი პირი