შევქმნათ
უკეთესი მომავალი
აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება

Ecovis ATA Finance გთავაზობთ ორგანიზაციის ფინანსური ანგარიშებისა და რეპორტინგის პროცესის დამოუკიდებელ, ობიექტურ შეფასებას.

ფინანსური აუდიტის მიზანია გონივრული რწმუნების მოპოვება იმაზე, რომ ფინანსური ანგარიშგება მთლიანობაში თავისუფალია არსებითი უზუსტობებისგან და ყველა არსებითი ასპექტის გათვალისწინებით, სამართლიანად არის წარმოდგენილი.

Ecovis ATA Finance გთავაზობთ:

- აუდიტის ჩატარებას აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორისო საბჭოს (IAASB) მიერ დამტკიცებული აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების (ISA) შესაბამისად;- შევისწავლით აუდიტისთვის რელევანტურ...

წინასწარი გადაწყვეტილებები და დავები

 

Ecovis Georgia გთავაზობთ წინასწარი გადაწყვეტილების მოთხოვნის მომზადების მომსახურებას, რომელიც მოიცავს:გადაწყვეტილების ოპერაციასთან დაკავშირებული დოკუმენტების წინასწარ შესწავლასა და მიმოხილვას:

ამ ოპერაციებთან დაკავშირებული საგადასახადო რისკების იდენტიფიცირებას და შეფასებას;

გადაწყვეტილების მოთხოვნის წერილის მომზადებას;

შემოსავლების ს...

საერთაშორისო დაბეგვრა/ტრანსფერ ფრაისინგი

ტრანსნაციონალურ ორგანიზაციებს უცხოური ინვესტიციების ეფექტური მართვისთვის ესაჭიროებათ კვალიფიციური მრჩევლები, რომლებიც დაეხმარებიან  მათ ოპერაციების დაგეგმვაში, ანალიზში და რისკების მართვაში.

სრულად ნახვა კონსულტაციის დაგეგმვა

საგადასახადო დაგეგმვა და დიუდილიჯენსი

Ecovis Georgia არამარტო აქტიურად ზრუნავს საგადასახადო კანონმდებლობასა და რეგულაციებში შესული სიახლეეებით თავისი კლიენტების დროულ ინფორმირებაზე, არამედ აქტიურად იღებს მონაწილეობას საკანონმდებლო ინიციატივებში, რომელიც მიმართულია გადასახადების  ოპტიმიზაციისა და ბიზნეს გარემოს გაუ...

მიმდინარე კონსულტაციები

Ecovis Georgia კლიენტებს სთავაზობს მიმდინარე კონსულტაციებს, რომელიც გულისხმობს კლიენტების მიერ საქმიანობის განხორციელების პროცესში საგადასახადო და ფინანსური აღრიცხვის მიმამართულებით წამოჭრილ კითხვებზე პასუხის გაცემას და შესაბამისი რეკომენდაციის მომზადებას.

Ecovis Georgia-ს კონსულტანტები ყოველდღიურ რეჟიმში იმყოფებიან კლიენტებთან კონტაქტზე და უზრუნელყოფენ მათ ნებისმიერი საჭირო ინფორმაციით და რეკომენდაციებით.

რეკომენდაციების მომზადებისას ჩვენ მაქსიმალურად ვითვალისწინებთ კლიენტე...

საბუღალტრო მომსახურება

Ecovis Georgia გთავაზობთ საბუღალტრო აღრიცხვის აუთსორსინგს, რომელიც  უზრუნველყოფს კომპანიის ბუღალტრული აღრიცხვის ეფექტურობას და შესაბამისობას აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებისა და ადგილობრივ  საკანონმდებლო მოთხოვნებთან. მომსახურების შემოთავაზებული პაკეტებია:

ბუღალტრული აღრიცხვის მართვა კომპანიაში/ მთავარი ბუღალტერი

კომპანიის ბიზნეს ოპერაციებზე მორგებული და კომპანიის სააღრიცხვო პოლიტიკის შესაბამისი სააღრიცხვო სისტემის ფორმირებას და მართვას;

სრულად ნახვა კონსულტაციის დაგეგმვა

საგადასახადო საკონსულტანციო მომსახურება

Ecovis Georgia გთავაზობთ საგადასახადო საკონსულტანციო მომსახურეობას.

საგადასახადო საკონსულტანციო მომსახურეობა მოიცავს შემდეგს:

საგადასახადო ორგანოში წარდგენილ დეკლარაციებში ასახული ინფორმაციის საბუღალტრო მონაცემებთან და საგადასახადო კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენას;

საანგარიშო პერიოდის მიხედვით კლიენტის მიერ განხორციელებული სამეურნეო ოპერაციების ანალიზს;

კლიენტის საგადასახადო ანგარიშგებების შემოწმება შესაძლო საგადასახადო რისკების გამოვლენის მიზნ...

იურიდიული მომსახურება

Ecovis Georgia გთავაზობთ მიმდინარე იურიდიულ მომსახურებას ადგილობრივი და საერთაშორისო კომპანიებისთვის, რომელთა საქმიანობას ერთდროულად რამდენიმე ქვეყნის ან ტერიტორიის იურისდიქციის ასპექტები ეხება.

 

როგორც გლობალური ECOVIS-ის ქსელის ნაწილი, ჩვენ გთავაზობთ იურიდიულ მომსახურებას, ბიზნეს სამართლის, ადმინისტრაციული სამართლის, საპროცესო სამართლის სფეროებში.

სრულად ნახვა კონსულტაციის დაგეგმვა

შეფასება და ინვენტარიზაცია

აქტივების შეფასება

ქონების შეფასება (ღირებულების დადგენა) შეიძლება განხორციელდეს სხვადასხვა საჭიროებისთვის, მაგალითად: ფინანსური ანგარიშგების მიზნებისთვის (IFRS), აქტივის ღირებულების დადგენის მიზნით, დამკვეთისთვის ინფორმაციის მიწოდების მიზნით, საბანკო და საგადასახადო გირავნობის უზრუნველყოფის მიზნებისთვის, კომპანიის საწესდებო კაპიტალში შეტანის, ან დავების სასამართლოში გადაწყვეტის მიზნებისთვის. თავის მხრივ, შეფასებული ღირებულება შეიძლება იყოს საბაზრო, რეალური (სამართლიანი), საინვესტიციო და ა.შ..

Ecovis Georgia გთავაზობთ - შეფას...

ჩვენ გვენდობიან
კონტაქტი
დაგვიკავშირდით
ლორემ იპსუმ პოლიციელმა მამაშენის პედაგოგებს სომ ნაცოლარი ახირებული წაგვართმევ მიბნედილ აინტერესებსო.
სახელი სავალდებულოა.
სახელი სავალდებულოა.
სახელი სავალდებულოა.
სახელი სავალდებულოა.
სახელი სავალდებულოა.ეკოვის ჯორჯია
აფაქიძის ქ.5
ტიფლის ბიზნეს ცენტრის მე-11 სართული
თბილისი

+995 032 243 22 81
tbilisi@ecovis.ge
სამუშაო საათები:
ადგილობრივი დრო
ორშაბათი - პარასკევი: დილის 10:00 საათიდან საღამოს 19:00 საათამდე

UTC
+4 საათი
+4 საათი (CEST)
CEST: ცენტრალური ევროპის ზაფხულის დრო
ანონიმურად შეტყობინების გაგზავნა
ლორემ იპსუმ პოლიციელმა მამაშენის პედაგოგებს სომ ნაცოლარი ახირებული წაგვართმევ მიბნედილ აინტერესებსო.
სავალდებულოა.
სახელი სავალდებულოა.