მთავარი სერვისები

კონსულტაციის დაგეგმვა

საგადასახადო საკონსულტანციო მომსახურეობა
საგადასახადო საკონსულტანციო მომსახურეობა

Ecovis Georgia გთავაზობთ საგადასახადო საკონსულტანციო მომსახურეობას.

საგადასახადო საკონსულტანციო მომსახურეობა მოიცავს შემდეგს:

საგადასახადო ორგანოში წარდგენილ დეკლარაციებში ასახული ინფორმაციის საბუღალტრო მონაცემებთან და საგადასახადო კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენას;

საანგარიშო პერიოდის მიხედვით კლიენტის მიერ განხორციელებული სამეურნეო ოპერაციების ანალიზს;

კლიენტის საგადასახადო ანგარიშგებების შემოწმება შესაძლო საგადასახადო რისკების გამოვლენის მიზნით.

პასუხისმგებელი პირი