მთავარი სერვისები

კონსულტაციის დაგეგმვა

იურიდული მომსახურეობა
იურიდული მომსახურეობა

 

Ecovis Georgia გთავაზობთ მიმდინარე იურიდიულ მომსახურებას ადგილობრივი და საერთაშორისო კომპანიებისთვის, რომელთა საქმიანობას ერთდროულად რამდენიმე ქვეყნის ან ტერიტორიის იურისდიქციის ასპექტები ეხება.


იურიდიული მომსახურების სფეროები

საკორპორაციო სამართალი

სამართლებრივი დახმარება კომპანიის დაფუძნების ეტაპზე;

რეორგანიზაციის სამართლებრივი მხარდაჭერა;

კორპორატიული დოკუმენტების მომზადება;

კორპორაციულკი გარიგებების დადების სამართლებრივი მხარდაჭერა;

დერივაციული სარჩელის მომზადება და სასამართლო საქმისწარმოება;

და სხვა საკორპორაციო სამართალთან დაკავშირებული საქმეები.

საერთაშორისო კერძო სამართალი

საერთაშორისო ვალდებულებითი ურთიერთობებიდან გამომდინარე დავების წარმოების პროცესში სამართლებრივი დახმარების გაწევა;

ხელშეკრულების მომზადების პროცესში, გამოსაყენებელ სამართლებრივ წესრიგთან მიმართებით კონსულტაციების გაწევა;

ხელშეკრულების მომზადების ეტაპზე სამართლებრივი მხარდაჭერა.

ვალდებულებითი სამართალი

ხელშეკრულების საფუძველზე ანდა კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობების პირობებში წარმოშობილი ვალდებულებების შესრულების მოთხოვნის სამართლებრივი მხარდაჭერა;

ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის პროცესის წარმართვა;

ვალდებულებითსამართლებრივი მოთხოვნის ფარგლებში საქმისწარმოება.

სახელშეკრულებო სამართალი

ხელშეკრულების პირობების შეთანხმებისას კლიენტის ინტერესების მაქსიმალურად გათვალისწინების უზრუნველყოფაში დახმარება (წილის ნასყიდობის ხელშეკრულება, უძრავი ქონების ნასყიდობის ხელშეკრულება, ქირავნობა, იჯარა, მომსახურება და სხვ.);

ხელშეკრულებების რევიზია;

აღნიშნულ საქმიანობას გთავაზობთ როგორც ინგლისურ ასევე ქართულ ენაზე.

შრომის სამართალი

შრომით ურთიერთობებში სამართლებრივი დახმარება;

სამართლებრივ მხარდაჭერა შრომითი ხერლშეკრულებების მომზადების თუ ხელშეკრულების დარღვევის საფუძველზე წარმოშობილი დავების მოგვარების ეტაპზე.

საგადასახადო სამართალი

ზოგად იურიდიულ და ფინანსურ კონსულტაციებს საგადასახადო სამართლის სფეროში;

საგადასახადო ორგანოებთან კლიენტის ინტერესების წარმოდგენა;

საგადასახადო სამართალდარღვევის საქმეზე საგადასახადო ორგანოს მიერ მიღებული ბრძანებების ან გადაწყვეტილების გასაჩივრებას ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში და სასამართლოში;

საგადასახადო მოთხოვნებთან (გადასახადის ან/და საურავის დარიცხვა, ჯარიმის დაკისრება) დაკავშირებულ დავებზე წარმომადგენლობა;

ვადაგადაცილებულ საგადასახადო დავალიანების რესტრუქტურიზაციასთან დაკავშირებული პროცედურების წარმოებას და წარმომადგენლობას შესაბამის ორგანოებთან, ზედმეტად დარიცხული/გადახდილი თანხების დაბრუნების.

პასუხისმგებელი პირი