სერვისები
მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურეობები
მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურეობები

Ecovis ATA Finance გთავაზობთ ორგანიზაციის ფინანსური ანგარიშებისა და რეპორტინგის პროცესის დამოუკიდებელ, ობიექტურ შეფასებას.

ფინანსური აუდიტის მიზანია გონივრული რწმუნების მოპოვება იმაზე, რომ ფინანსური ანგარიშგება მთლიანობაში თავისუფალია არსებითი უზუსტობებისგან და ყველა არსებითი ასპექტის გათვალისწინებით, სამართლიანად არის წარმოდგენილი.

Ecovis ATA Finance გთავაზობთ:

- აუდიტის ჩატარებას აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორისო საბჭოს (IAASB) მიერ დამტკიცებული აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების (ISA) შესაბამისად;
- შევისწავლით აუდიტისთვის რელევანტურ შიდა კონტროლის სისტემას და მოგაწვდოთ ინფორმაციას შიდა კონტროლის სისტემაში იმ ნაკლოვანებების შესახებ, რომლებიც გამოვლენილი იქნება აუდიტის პროცესში;
-
რეკომენდაციების მომზადებას და მისი შესრულების პროცესში დახმარების აღმოჩენას.